Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Varainhoitajan blogi

19.12.2022 — Tomas Hildebrandt, Evli Oyj

Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023

Tuleva vuosi on epävarmuuden värittämä. Maailmantalouden kasvunäkymiä painavat nousevat energian hinnat, mikä iskee varsinkin Eurooppaan. Yhdysvalloissa odotetaan kasvun taittumista lievään taantumaan viimeistään vuoden alkupuolella. Kiinan talous yskii edelleen. Inflaation pysyessä korkealla, on keskuspankkien jatkettava rahapolitiikan kiristämistä vielä tovi.

Geopoliittisten väärinarviointien uhka jatkuu, talouspolitiikan virheiden mahdollisuus säilyy ja finanssimarkkinoiden epävakaus jatkuu. Riskien pysyminen korkealla ylläpitää epävarmuutta ja varovaisuutta taloudessa.

Keskeisiä talousteemoja ja -tekijöitä vuonna 2023 ovat:

  • Ukrainan sota: Sota tuskin päättyy, mutta tulitauko tai välirauha voi syntyä. Venäjälle sopii myös jäätynyt konflikti. Sen on kuitenkin pystyttävä pitämään kiinni valtaamistaan alueista ja vaarana on taktisten ydinaseiden käyttö ja konfliktin laajeneminen. Talouspakotteille ei näy loppua, mutta kansainvälinen rintama ei ehkä pysy yhtenäisenä niiden takana. Venäjän sisäiset jännitteet kasvavat. Ukrainassa järjestetään parlamenttivaalit vuonna 2023.
  • Raaka-aineet, öljy ja kaasu: Raaka-aineiden tuotanto- ja saatavuusongelmat ylläpitävät normaalia korkeampia hintoja. Globaali aktiviteetti vaikuttaa energian ja raakaöljyn kysyntään, mutta niiden hinnoissa nähdään silti korkeita preemioita. Ylisuuret energiakustannukset rasittavat yrityksiä ja kotitalouksia sekä logistiikkaa.
  • Inflaatio: Poikkeuksellisten ja tilapäisten tekijöiden vaikutus inflaatioon vähenee ja inflaation odotetaan kääntyvän laskuun. Inflaatio voi laskea nopeastikin varsinkin, jos talouskasvu tyssää. Palkkojen ja asumiskustannusten nousu näkyy viiveellä kuluttajahinnoissa. Globaaliin inflaatiokehitykseen vaikuttaa globaali kilpailu ja tarjonnan kehitys. Vaarana on niiden väheneminen geopoliittisista ja kauppapoliittisista syistä johtuen.
  • Rahapolitiikka: Rahapolitiikan dilemmana on riittävän vahvan lääkityksen antaminen ilman että potilas kuolee. Vaikka inflaatio laskisi vuonna 2023 kohti keskuspankkien tavoitteita, voi viimeinen rutistus sen alas painamisessa osoittautua vaikeimmaksi. Keskeiseksi kysymykseksi muodostuu pystyvätkö keskuspankit saaman aikaan pehmeän talouden laskun vai ei? Jos pääomamarkkinoiden epävarmuus jatkuu, joutuvat keskuspankit ylläpitämään taloudessa ylimääräistä likviditeettiä vaikkakin kalliimpaan hintaan.
  • Taloustaantuma: Yhdysvallat saattaa jopa välttää taantuman, mutta Euroopan haavoittuvuuden nähdään olevan suurempi. Taantuman uhka on hyvin suuri ja sen välttäminen olisi ihme. Lämmin talvi voi pelastaa tilanteen. Energian saatavuus syksyllä 2023 on vielä kaukainen kysymys. Sen varmistamiseksi ja energiariippuvuuden vähentämiseksi tarvittavat investoinnit toimivat kuitenkin kasvua tukevina tekijöinä sekä lyhyellä että pidemmällä aikajänteellä.
  • Korot: Korkotason nousu merkitsee rahoituskustannusten ja -menojen lisääntymistä velallisille. Konkurssien määrän nousulta ei voida välttyä. Yrityslainamarkkinoilla riskilisät ovat kuitenkin jo valmiiksi hyvin suuret. Konkurssitilanteessa voi rahoittajien olla edullisempaa toteuttaa rakenne- tai rahoitusjärjestelyjä kuin yrityksen omaisuuden myyntejä. Reaalikoron pysyminen negatiivisena hyödyttää myös velallisia.
  • Kiina: Kiinan kasvutekijät ovat erittäin riippuvaisia poliittisista suuntaviivoista ja päätöksistä. Maan kasvun jatkuminen on välttämätöntä sen poliittisen järjestelmän ylläpitämiseksi. Tällä hetkellä poliittisena tavoitteena on elintaso- ja tuloerojen tasoittaminen, mitä toteutetaan typistämällä vauraimpia talouden toimijoita. Myös kansallisten intressien korostaminen heijastuu kauppasuhteisiin ja ulkopolitiikkaan entistä vahvemmin.
  • USA:n talous: Amerikkalaisten kulutushalut ovat pysyneet kohtalaisina, vaikka kuluttajien odotukset ovat heikentyneet. Sitä on tähän asti pönkittänyt asuntojen arvonkehitys ja nettovelkaisuuden väheneminen. Varallisuusarvojen kehitys voi olla kuluttajille ratkaiseva tekijä ensi vuoden aikana.
  • Euroopan talous ja politiikka: Euroalueen yhtenäisyyttä koetellaan kerta toisensa jälkeen. Kansallismieliset suuntaukset ovat voimistuneet ja taloudellisten vaikutusten epätasainen jakautuminen aiheuttaa edelleen eripuraa. Toistaiseksi riitaisa perhe on tiukan paikan tullen pitänyt yhtä. Kestävyyskamppailussa ovat nyt vastakkain Eurooppa ja Venäjä. Britannia on saari, mutta sen lähimmät naapurit ovat mantereella. Finanssipolitiikka on vahvasti elvyttävää.
  • Yritysten tulokset ja osakemarkkinoiden arvostustasot: Inflaation ja energiakustannusten nousu vaikuttaa vääjäämättä kulutukseen ja tuotantoon. Kysynnässä nähdään siirtymiä, joista defensiiviset toimialat hyötyvät enemmän. Tuotantokustannusten nousu heijastuu jatkossa enemmän palvelualoihin. Osakemarkkinoiden pidemmän aikavälin kasvunäkymiin kohdistuu vielä epävarmuutta, mutta osakemarkkinoiden arvostustasot ovat jo laskeneet. Näköpiirissä olevaan tuloskehitykseen nähden ovat osakemarkkinat historiallisessa tarkastelussa edullisia, mutta eivät halpoja. Osakeanalyytikoiden konsensusodotukset USA:n osakemarkkinoilla ovat edelleen positiiviset ensi vuodelle, vaikka ne ovat laskussa. Energiayhtiöt ovat vastanneet suurimmasta osasta yritysten yhteenlaskettuja tuloksia vuoden 2022 aikana.

Riskilisien nousu eri omaisuusluokissa saavuttaa silti jossain vaiheessa kulminaation, jolloin sijoituksissa on myös syytä siirtyä tuottohakuisempaan suuntaan. Tilanteet voivat muuttua esimerkiksi, jos inflaationäkymät lähtisivät kunnolla paranemaan tai jos Ukrainassa saavutettaisiin edes tulitauko.

Tuleva vuosi voi tarjota hyviä sijoitusmahdollisuuksia, mutta ajoittaminen ja itselle sopivan riskitason arvioiminen on keskeistä. Sijoitushorisontti on hyvä asettaa riittävän pitkälle yli epävarmojen aikojen.

Tomas Hildebrandt

Kirjoittaja on Evlin Varainhoidon markkinastrategi ja seniorisalkunhoitaja

www.evli.com

 

Varainhoitajan blogi

31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
26.9.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Tuleeko talvi vai jääkausi?
16.6.2022
Jaakko Ristola, Elite Alfred Berg
Onko inflaatio kiinteistösijoittajan paras ystävä?
14.3.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Venäjä sekoittaa maailmantilannetta vielä pitkään
20.12.2021
Daniel Pasternack, Elite Alfred Berg
Energiakriisin ratkaisu vaatii ennätysinvestointeja

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari