Lakisääteisille ja lisäeläkkeille omat lait - lakien soveltaminen helpottuu


Ismo Heinström

Uudet lait ovat Eläkesäätiöyhdistyksen lakimiehen Ismo Heinströmin mukaan hyvä askel eteenpäin. Nykyisistä laeista oli ehtinyt muodostua vaikeasti sovellettavia tilkkutäkkejä.

Eläkesäätiöiden ja -kassojen asema selkiytyy uusien lakien myötä: termit yhdenmukaistuvat, hallituksen jäsenten nimeäminen muuttuu osittain, vakuutuskannan siirtämisen kynnys madaltuu.

21.9.2021 oli Eläkesäätiöyhdistyksessä mieleenpainuva päivä. Tuolloin eduskunnan täysistunto hyväksyi uudet eläkesäätiö- ja eläkekassalait. Lait astuvat voimaan 1.1.2022.

Lakien kokonaisuudistusta synnytettiin todella pitkään. Ensimmäinen arviomuistio tehtiin vuonna 2013, ja sen jälkeen valmistelussa on ollut moninaisia vaiheita kahdeksan vuoden ajan.

”Olihan tuo myös hiivatin pitkä lobbausprosessi, mittaapa miltä kantilta vaan”, naurahtaa Eläkesäätiöyhdistyksen toimitusjohtaja Timo Toropainen.

”Oikeastaan ETK teki jo 2000-luvun puolivälin jälkeen aika pitkälle menevän hallituksen esityksen lakimuutokseksi, mutta tuolloin asia ei edennyt. Kun valmistelu kestää näin kauan, siihen ehtivät vaikuttaa ja sitä hidastaa monet seikat, kuten henkilövaihdokset, poliittiset muutokset, EU-direktiivit ja lopulta koronapandemiakin”, taustoittaa Eläkesäätiöyhdistyksen lakimies Ismo Heinström.

Nykyisistä laeista on vuosien mittaan tullut tilkkutäkkejä, joihin on lyöty paikkaa toisen päälle. Aina ei ole ollut selvää, mihin toimintaan laissa ollutta säännöstä on ollut tarkoitus soveltaa.

”Pakettia on ollut mahdoton hallita, ja siitä on syntynyt riitaisuuksia. Uudet lait eivät ole täydellisiä, mutta hyvä askel eteenpäin. Kaikki vakuutuslajit ovat nyt omissa laeissaan, mikä helpottaa soveltamista.”

”Toki maailma on aina keskeneräinen. Parhaillaan odottelemme lakiin täsmennyksiä lakisääteistä eläketurvaa hoitavien eläkelaitosten toimintojen ulkoistamisesta.”

”Olihan tuo myös hiivatin pitkä lobbausprosessi, mittaapa miltä kantilta vaan.”

Uusia lakeja on kolme: eläkesäätiö- ja eläkekassalaki, joka sisältää lakisääteiset eläkkeet; lisäeläkesäätiö- ja lisäeläkekassalaki, joka nimensä mukaisesti sisältää lisäeläkkeet; ja vakuutuskassalaki, jonka piiriin kuuluvat hautaus-, eroavustus- ja työpaikkakassat.

Hallituksen jäsenten nimeämiskäytännöt muuttuvat. Nykyisissä eläkesäätiöiden hallituksissa on ollut pakko olla varajäseniä yhtä paljon kuin varsinaisia jäseniä. Tulevaisuudessa riittää yksi varajäsen sekä työnantajan että työntekijöiden edustajille.

”Usean varajäsenen mallissa saattaa käydä niin, että henkilö ei koskaan pääse osallistumaan hallitustyöskentelyyn, mutta hänen on kuitenkin kouluttauduttava osaamisvaatimusten mukaisesti. Yhden varajäsenen malli on siis tästä näkökulmasta toimivampi.”

”Uusi laki mahdollistaa myös sen, että työntekijät voivat nimittää hallitukseen ulkopuolisenkin henkilön. Tähän asti työntekijät ovat voineet nimittää jäseniksi vain toisia työntekijöitä. Muutos helpottaa etenkin lisäeläkesäätiöissä, joissa lähes kaikki vakuutetut saattavat olla jo eläkkeellä.”

”Uusi laki mahdollistaa pienempienkin vakuutuskantojen siirtämisen omaan eläkesäätiöön.”

Nykylait ovat hankaloittaneet uusien säätiöiden perustamista ja vakuutuskantojen siirtämistä omaan eläkesäätiöön. Tämä muuttuu nyt, Heinström kertoo.

”Uusi laki mahdollistaa pienempienkin vakuutuskantojen siirtämisen omaan eläkesäätiöön. Vakavaraisuuspääomaa ei työnantajan myöskään enää tarvitse täydentää siirron yhteydessä. Siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrä puolestaan lasketaan kaikkien eläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden eikä enää sijoitussalkkujen riskipitoisuuden mukaan.”

Laki muuttaa myös termejä, joten sääntöjen tarkistaminen on nyt paikallaan. Pääosin muutokset ovat teknisiä. Uuden lain aikana säännöissä ei esimerkiksi kannata enää luetella erikseen työnantajia, sillä kirjaus ’X-konsernin työnantajat’ riittää. Työnantajat luetellaan tarkemmin osakasluettelossa.

Heinström muistuttaa, että varainhoitajienkin on hyvä tutustua lisäeläkkeitä koskevaan uuteen lakiin.

”Lisäeläkkeiden katesäännöstö kannattaa opetella, sillä katekelpoisten tuotteiden tuntemus vaatii palveluyhtiöiden ihmisiltä hieman enemmän perehtymistä kuin aiemmin. Säännöstön tuntemus on varainhoitajalle eduksi, sillä silloin on helpompi tarjota ja myydä tuotteita.”

teksti ja kuva: Miia Lahti

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari